Fjärrvärme det bästa miljövalet

Fjärrvärme – en framgångssaga för miljö, bekvämlighet och trygghet

Hälften av Sveriges samtliga byggnader värms idag med fjärrvärme, och det ökar stadigt. Precis som hos oss i Köping, Kolsva och Arboga har nästan alla orter med fler än 3 000 invånare idag byggt ut fjärrvärme.

Fjärrvärmen har inneburit en revolution när det gäller luftkvaliteten i städerna. Vartefter fjärrvärmen byggdes ut försvann den orenade röken från tusentals skorstenar som satt på i princip varje hus. I början producerades fjärrvärmen ofta av fossila bränslen. Men där kommer nästa fördel med fjärrvärmen in. Istället för att byta till miljövänligare bränslen i varje enskild panna kan den vi göra det på ett ställe i en eller några få, centrala produktionsanläggningar. Eller som i vårt fall – till att använda överskottsvärme som redan finns.

Övergången inom fjärrvärmen från fossila bränslen till återvinning av restvärme och biobränslen minskade Sveriges totala utsläpp av koldioxid med en femtedel på två decennier. Tillsammans med er kunder arbetar vi vidare för att ytterligare minska landets utsläpp av växthusgaser genom att ansluta än fler fastigheter till fjärrvärme.

Vårt mål är att använda så mycket återvunnen värme som möjligt. I övrigt producerar vi värmen med biobränslen som är restprodukter från främst skogs- och träindustri. De kallaste dagarna eldar vi även bioolja eller biodiesel, som också produceras av biologiska restprodukter, t.ex. från skogs- och djurfoderindustri.

År 2017 fördelades värmeproduktionen (Gigawattimmar, GWh) enligt nedan, klicka på diagrammet för förstoring:

Det målmedvetna arbetet för med att ta vara på restvärme och övergång till biobränslen har inneburit att fjärrvärmen i Köping, Kolsva och Arboga inte använder några fossila bränslen alls för värmeproduktionen. Se diagrammet nedan (klicka på det för att förstora):

Skaffa fjärrvärme du också!

Så här lyder vår miljöpolicy

Vår viktigaste miljöinsats är att erbjuda så många som möjligt hållbar fjärrvärme. För att klara det ska vi vara en ledande aktör på den regionala värmemarknaden och följa dessa ledstjärnor:

  • Vår fjärrvärme ska baseras på energiåtervinning och biobränslen.
  • Vi arbetar med att effektivisera både vår egen och kundens energianvändning.
  • Vi förebygger föroreningar som en naturlig del i vår verksamhet.
  • Den el vi använder i våra stödprocesser ska ha specificerat ursprung samt ha låg belastning på klimat och miljön i övrigt.
  • Vårt löpande miljöarbete innebär ständiga förbättringar.
  • Vi ställer miljökrav vid investeringar samt vid upphandling av varor och tjänster.
  • Lagstiftning och andra regelverk utgör en lägsta nivå för vår verksamhet.

VME följer även ägaren Köpings kommuns miljöpolicy.

Ren och nära fjärrvärme