Vanliga frågor om vatten

Har vi ett hårt eller mjukt vatten i Köping?
Vi har ett mjukt vatten (1,5-2,5°dH).

Vilket pH-värde har Köpings dricksvatten?
Köpings dricksvatten justeras till ett pH på 8,2-8,3.

Vilken alkalinitet är det på Köpings dricksvatten?
Alkaliniteten är cirka 120. Halt över 60 minskar risken för rostangrepp i ledningarna.

Vad beror det på att jag får missfärgningar eller beläggningar på porslinet i diskmaskinen?
Det vanligaste felet är att de nya maskinerna diskar med extra hög temperatur, 80-90° C, vilket innebär att kalk fälls ut. Problem försvinner oftast genom att använda sköljmedel. Se vad instruktionen till din diskmaskins säger.

Vi har fått missfärgat vatten. Vad beror det på?
Det kan ibland komma missfärgat vatten i kranarna vid vattenläckor och reparationer. Normalt informeras boende om problemet och vi spolar rent nätet. Det är inte farligt och oftast försvinner missfärgningen om man spolar ordentligt i kranen en stund.


Enkel ordlista

BOD – biokemisk syreförbrukning, Biochemical Oxygen Demand

BOD7 – biokemisk syreförbrukning 7 dygn

Fastighet – tomt med eller utan byggnad

GVB – genomsnittlig veckobelastning

Infiltration – process då en del av regnvattnet sakta tränger ner i marken i stället för att rinna bort ovan mark

Ledningsrätt – ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunktioner som el, telefoni, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen.

LTA-pump – förkortning av lätt trycksatta avsloppssystem och innebär att spillvattnet pumpas från fastigheten till det allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation som placeras på fastigheten.

Nanomembran – ett mycket finmaskigt filter

pe – personekvivalenter, föroreningsbelastning som används vid dimensionering och motsvarar den mängd som en person avger schablommässigt per dygn.

Pumpstation – består av en brunn oh en LTA-pump. Den behövs när fastigheten inte har självfall.

Resorption – cellers upptagning av vattenlösningar eller gaser. Uppsugning av vätska.

Spillvatten – förorenat vatten från hushåll, som bad, dusch, toalett och disk

Taxa – prislista som har beräkningar som grund

VA – vatten och avlopp

Vattendom – en vattendom fastställer hur vatten ska tappas ur en sjö, genom en damm eller vattenkraftverk och inom vilka gränser dessa vattenstånd måste ligga och under vilken tid dessa värden gäller. En vattendom kan också fastställa det maximala djupet på diken och kanaler.

VA verksamhetsområde – ett område där kommunen tar över ansvaret för vatten och avlopp. Varje fastighetsägare är skyldig att ansluta sig till ett kommunalt vatten- och avloppssystem. Ett avgränsat geografiskt område där lagens regelsystem med dess skyldigheter och rättigheter i vatten- och avloppsförhållande gäller för både huvudmannen för vatten- och avlopp och för fastighetsägaren.