Arbetet med kommunalt vatten och avlopp till norra mälarstranden

Vi bygger en delvis sjöförlagd ledning för att ansluta flera bostadsområden längs norra mälarstranden till kommunalt vatten och avlopp. Målsättningen är att ansluta hushållen 2025.

Senaste uppdateringen

Under hösten fick alla berörda fastighetsägare ett informationsbrev om att det är dags att bestämma placering av förbindelsepunkt och pumpstation på den egna fastigheten. Du kan läsa informationsbrevet här:

Informationsbrev (pdf) Pdf, 261 kB.

Vi har sedan brevet gått ut även träffat uppåt 80 fastighetsägare för att diskutera vad som kan fungera bäst på just deras tomt.

Upphandling för markentreprenaden är avbruten och under omtag. LTA-stationerna och tryckstegringspumpstationerna är färdigupphandlade. För de större spillvattenpumpstationerna pågår planering och projektering av entreprenören.

Sjöledningsentreprenören SUAB startade arbetet med landfästen i slutet av 2022.

Aktuell driftinformation

2023-09-13

Just nu pågår arbeten med landstigningspunkterna. Förläggning av ledningen i sjön kommer ske under hösten/vintern 2023. Övriga delar i projektet är fortfarande under upphandling.

2023-06-01

Entreprenörsföretaget SUAB kommer att sänka ner rörändarna vid Stäudd och Norsa hagar från vattnet.

Beräknad tidsplan

Vår förhoppning att projektet fortsätter enligt den här tidsplanen:

2023

Upphandling av entreprenader och byggstart för ledningar på land och pumpstationer.

Fortsättning av sjöledningsentreprenaden påbörjas tidigast 1 september.

2024

Byggnation av ledningar på land, sjöledningar och pumpstationer.

2025

Driftsättning och inkoppling av hushåll.


Om projektet

I november 2016 fattade kommunfullmäktige beslutet att göra flera tätbebyggda områden längs norra mälarstranden till verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Det innebär att kommunen tar över ansvaret för att ordna vatten- och avloppsförsörjningen. I det här fallet har vi efter utredning kommit fram till att den bästa lösningen, såväl hälsomässigt som miljömässigt och ekonomiskt, är att bygga en ledning delvis på Mälarens botten och ansluta områdena till de kommunala vatten- och avloppsverken.

Målet för lösningen längs norra mälarstranden är att säkra både vatten och avlopp långsiktigt och hållbart. Som en jämförelse skulle en lösning med gemensamma minireningsverk inte ordna dricksvatten av god kvalitet.

Kostnad för det enskilda hushållet

Kostnaden för de boende i området blir enligt kommunens VA-taxa, som följer självkostnadsprincipen. Det betyder att kommunen inte går med vinst på avgifterna, men inte heller ger några subventioner.

Taxan är inte är kopplad till enbart bebyggelsen vid norra mälarstranden, utan gäller för alla som ansluter sig till VA i kommunen, till exempel de nya bostadsområdena som byggs i Köpings tätort.

Kostnad för olika tomtstorlekar

Här är några räkneexempel för olika tomtstorlekar. Exemplen gäller anslutning av vatten och spillvatten (inte dagvatten) för en fastighet med en bostadsenhet.

Räkneexempel 1000 kvadratmeter Pdf, 17 kB.

Räkneexempel 2000 kvadratmeter Pdf, 17 kB.

Räkneexempel 3000 kvadratmeter Pdf, 17 kB.

Maxbelopp

Taxan är uppbyggd så att kostnaden blir större ju större tomt du har, upp till en brytgräns. Det beror på att kostnaden för tomtens storlek inte får överstiga de övriga avgifterna. Med gällande taxa är brytgränsen för en fastighet med en bostadsenhet 3089 kvadratmeter, och det innebär att du som har större tomt än så ändå inte behöver betala mer. Just nu är maxbeloppet 311 460 kronor.

Räkneexempel 3089 kvadratmeter Pdf, 18 kB.

Det går att ansöka om VA-lån

För dig som inte har möjlighet att betala direkt går det att ansöka om VA-lån.

Läs mer om VA-lån

Domstolsprövning har lett till fördröjningar

Att arbetet med ledningarna dragit ut på tiden beror bland annat på att flera olika delar av projektet prövats i domstol.

  • Vi har ansökt om tillstånd i mark- och miljödomstolen för att få bygga sjöledningen, tillståndet överklagades till mark- och miljööverdomstolen.
  • Flera boende i området överklagade fullmäktiges beslut, om att göra norra mälarstranden till verksamhetsområde, till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen
  • Den beslutade taxan överklagades till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen
  • Ledningsrättsbeslutet överklagades till mark- och miljödomstolen samt till mark- och miljööverdomstolen

Allt är nu prövat till sista instans och domarna har vunnit laga kraft. Det innebär att vi har fått rätt att bygga ledningen och att verksamhetsområdet, taxan och ledningsrätterna är fastställda och inte kan överklagas ytterligare.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: