Rätt till särskilt stöd

Skolan ska ta hänsyn till elevers olika behov och skapa de förutsättningar som behövs för att varje elev ska nå kunskapskraven.

Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven ska eleven snabbt få stöd. Först görs extra anpassningar för eleven, det betyder att läraren ser över pedagogiska metoder, hur elevgruppen fungerar och hur de befintliga resurserna är fördelade. Om det inte räcker är det rektorns ansvar att skyndsamt utreda om eleven är i behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd innebär att skolan tar fram ett åtgärdsprogram som beskriver vad som ska göras för att underlätta elevens skolsituation. Åtgärdsprogrammet tas fram i samråd med elev och föräldrar. Eftersom åtgärdsprogrammet normalt ligger utanför den vanliga undervisningen behöver rektorn godkänna och fatta beslut kring det.

Programmet ska senare utvärderas av elevens ansvarige lärare, tillsammans med elev och föräldrar.

Läs mer hur barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nåutbildningsmålen (Sp

Läs mer om Skolverkets information om särskilt stöd

Information om specialskola

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning.
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar.
  • med grav språkstörning.
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Mer information om specialskolor hittar du här!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar kan vi ha ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken