Hemtjänst

Hemtjänst finns till för att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Vad är hemtjänst?

Personlig omsorg och stöd vid vardagsbestyr

Hemtjänsten utför både insatser för personlig omsorg och stöttar vid vissa vardagsbestyr. Personlig omsorg kan bland annat innebära hjälp med personlig hygien, på- och avklädning och toalettbesök. Stöd vid vardagsbestyr kan exempelvis innebära att vi stöttar dig i dina inköp, post- och apoteksärenden, med städning och veckotvätt.

Trygghetsskapande insatser

Du kan också få rent trygghetsskapande insatser som trygghetslarm, nattrokamera (digital tillsyn på natten) eller tillfälligt stöd av hemteamet när du kommer hem efter en sjukhusvistelse.

Insatserna utgår ifrån dina behov

Hemtjänst utgår alltid ifrån vilka behov du har, vilket innebär att det inte går att önska specifika insatser, utan dom utformas utifrån biståndshandläggarens bedömning.

Hur du ansöker

Trygghetslarm går att få med förenklat beslut

Om du känner att du behöver trygghetslarm kan du ansöka om det med förenklat beslut. Det innebär att du är garanterad insatsen utan någon utredning, vilket också gör att handläggningstiden är kortare.

Andra hemtjänstinsatser kräver utredning

Alla andra insatser är behovsbedömda och innebär att en biståndshandläggare behöver göra en utredning av dina förmågor och behov. Ibland behövs läkarutlåtande för att handläggaren ska kunna göra sin bedömning.

Som längst tre månader till beslut

Handläggningen ska som längst ta tre månader, men går oftast mycket fortare. Om vi saknar nödvändigt underlag för bedömningen – exempelvis att du behöver lämna in ett läkarutlåtande – kan det istället ta längre tid.

Läs mer om att ansöka om stöd

Ansök med blankett

Om du behöver hemtjänst gör du en skriftlig ansökan hos biståndsenheten. I ansökan beskriver du ditt behov av hjälp och varför du behöver dessa insatser. Du kan också ta kontakt med biståndsenheten för att få råd och hjälp med hur du gör.

Ansökningsblanketten hittar du på vår blankettsida. Observera att trygghetslarm med förenklat beslut har en egen blankett.

Blanketter

Kostnad

Avgifterna för våra biståndsbedömda insatser baseras på dina inkomster och utgifter. Det innebär att om du har väldigt låga inkomster kan insatserna komma att bli gratis, medan det å andra sidan finns ett högkostnadsskydd så att det inte kan bli hur dyrt som helst.

Du hittar exakta timtaxan och andra kostnader för hemtjänst, till exempel för matlådor och trygghetslarm, på sidan om avgifter.

Avgifter äldreomsorg

Hur hemtjänsten är organiserad

Hemtjänsten tillhör hälso- och sjukvård

Hemtjänsten i Köpings kommun är organiserad under hälso- och sjukvård. Det innebär att hemtjänsten har samma verksamhetschef som våra sjuksköterskor, vår rehabiliteringsenhet, kognitionsteamet (f d demensteamet) och anhörigteamet. Vi ser att det finns många fördelar med ett tätt samarbete mellan dessa verksamheter, och många som behöver hemtjänst behöver också fler former av stöd, exempelvis hjälpmedel eller hemsjukvård.

Det är bara kommunen som utför hemtjänst

I Köpings kommun finns inga privata utförare av hemtjänst. Du som har behov av hemtjänst kommer tillhöra en hemtjänstgrupp utifrån var i kommunen du bor.

Det innebär att du inte kan önska vilken personal du vill ska utföra din hemtjänst. Om du av någon anledning inte är nöjd med personalen är du välkommen att höra av dig, antingen genom att lämna en synpunkt i vårt formulär, eller genom att ringa enhetschefen för din grupp.

Du hittar synpunktsformuläret och kontaktuppgifter till alla hemtjänstgrupper här på webben.

Kontakta hemtjänsten

Hemteam – en intensiv stödinsats under kortare tid

Kopplat till hemtjänsten finns också vårt hemteam. Det är ett team som ger en mer intensiv stödinsats under cirka två veckor, oftast för att hjälpa personer som kommit hem efter en sjukhusvistelse. Hemteamet finns till för att hjälpa dig återfå dina förmågor och känna dig trygg med att bo hemma igen. I teamet ingår både hemtjänst och rehabpersonal.

Kvalitet och rättigheter

Personal

Vi har ungefär 200 anställda inom hemtjänsten och de flesta är utbildade undersköterskor, några till och med specialistundersköterskor. De tjänstetitlar som vår personal har är:

  • Undersköterska. Det här är numera en skyddad yrkestitel, vilket innebär att man måste kunna bevisa att man uppnår utbildningskraven för att få använda titeln. Det är Socialstyrelsen som utfärdar bevisen för undersköterskor.
  • Specialistundersköterska. En undersköterska som har vidareutbildat sig inom ett specialområde, exempelvis vård och omsorg om äldre.
  • Vårdbiträde. Den här titeln använder vår personal som har utbildning men inte kunnat certifiera att de uppnått kraven för undersköterska.
  • Omvårdnadsassistent. Titel för personal som inte har omvårdnadsutbildning.

Legitimation

Personalen ska kunna identifiera sig med privat legitimation eller det ID-kort de får för att kunna logga in i våra journalsystem (SITHS-kort).

Kontinuitet

Vi har ett pågående arbete med att förbättra personalkontinuiteten, alltså att du inte ska behöva ha alldeles för många olika personer som kommer hem till dig och hjälper dig. Bland annat är det här ett politiskt mål, och vi har de senaste åren gjort en omorganisation av hemtjänsten och genom det kunnat minska personalgrupperna.

Personlig utformning

Ditt beslut om hemtjänst utgår ifrån handläggarens bedömning av dina behov. Våra handläggare bedömer aldrig hur lång tid en insats tar i sina beslut, utan det kommer formas efter just din situation. Normalt sett så lägger planeraren för din hemtjänstgrupp en schablontid för insatsen från början, tiden utvärderas och anpassas sen efter hur verkligheten ser ut med tidsåtgång.

Kontaktperson

När du blir inskriven i hemtjänsten kommer du att få en kontaktperson. Det innebär att en person ur din personalgrupp har extra ansvar för kontakten med dig. Målet är också att alla kontaktpersoner ska vara utbildade undersköterskor.

Genomförandeplan

En genomförandeplan är när du och personalen tillsammans går igenom de insatser du beviljats och bestämmer på vilket sätt de ska utföras, när och av vem. Det är din kontaktperson som har ansvar för din genomförandeplan och att den ses över med jämna mellanrum.

Om du inte är nöjd med vården

Det finns flera sätt att lämna synpunkter på din vård och omsorg. Du kan kontakta personalen, enhetschefen eller förvaltningen. Du kan också höra av dig till exempelvis patientnämnden om du tycker att det krävs. Du kan läsa mer här på webben.

Om du inte är nöjd med vården

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning

Varje år gör Socialstyrelsen en brukarundersökning i hela landet för att ta reda på vad de som har hemtjänst tycker om den stöd och hjälp de får. I undersökningen för 2023 fick kommunen väldigt fina resultat. Bland annat är det många fler som tycker att deras biståndsbeslut är anpassat efter de personliga behoven i Köping jämfört med riket i snitt, och hela 97% tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt.

Läs resultaten för 2023 Pdf, 816 kB.

Jämför våra enheter

Socialstyrelsen har en jämförartjänst som heter Äldreguiden. Där kan du jämföra olika utförare med varandra, bland annat kring resultatet i brukarundersökningen. Eftersom vi nyligen gjort en omorganisation av hemtjänsten stämmer dock inte gruppindelningen i jämförartjänsten helt för stunden.

Till Äldreguiden

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Hemtjänst

Du hittar kontaktuppgifter till alla hemtjänstgrupper, planerare och enhetschefer här:

Kontaktuppgifter hemtjänst