Kalkning av sjöar och vattendrag

Många vatten i Sverige och i Köping är försurade. Det innebär att utsläpp från industri och trafik av svavel och kväve men även skogsavverkning gör att vattnet blir surare, det vill säga får ett lägre pH.

pH-värden i olika naturliga vatten varierar mycket. I skogstjärnar kan pH vara mellan 5-6 och i näringsrika vatten kan pH ligga över 7. Den mänskligt påverkade försurningen skadar livet i vattnet och tar död på insekter och fiskar. Men det leder också till en ökad rörlighet av metaller och förändrat innehåll av näringsämnen.

Miljöenheten är huvudman för kalkningen i vatten som påverkar Köpings kommun. Vi ser det som vårt ansvar att tillsammans med de andra berörda kommunerna, länsstyrelsen, markägare och fiskeföreningar bevara livet och ge fortsatt möjlighet till fritidsfiske i våra vatten.

Kalkning i norra delen av kommunen

Det är mest i trakter med tunna jordlager och svårvittrad berggrund som försurningen påverkar våra vatten. Därför kalkar vi i de norra delarna av kommunen. Kalkningen sker i vissa av sjöarna men vattnet rinner nedströms och påverkar även de vatten drag och sjöar som ligger nedströms positivt.

De sjöar som kalkas i eller nära Köping är: Älgstand, Tisjön, Messlången, Iresjön, Stora – Mellan – och Lilla Vålen, Långsjön, Hammartjärnen, Valsjön, Ensjön, Stora Åsmund, Holmsjön och Stor-Krampen.

Kalkning med båt eller helikopter

Vid kalkning släpper man ut kalkprodukter i vattnet. Detta görs i Köping genom att kalken blandas med vatten och sprutas ut från en båt som åker runt på sjön. Det görs också genom att torr kalk sprids med en behållare som hänger under en helikopter. Om man gör detta regelbundet och i lagom mängd kan man hålla pH i vattnet på en lagom och mer naturlig nivå. Kalkningen ska normalt leda till att vattnet håller ett pH på över 6.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: